BioSilver

BioSilver及其獨特的SilverSolTechnology®可為您的雙手和身體提供徹底的清潔和消毒,還可以確保您的皮膚得到良好的護理,滿足現代生活的需求。

BioSilver Duo Pack

  • 481.00
  • HKD 442.00
  • 郵寄
  • 自取

BioSilver 凝膠

  • 247.00
  • HKD 228.00
  • 郵寄
  • 自取